Chọn từ tốt đẹp để đặt tên cho bé yêu

Chọn từ tốt đẹp để đặt tên cho bé yêu

Tham khảo dịch vụ đặt tên con hay nhất tại đây!

Chọn từ tốt đẹp để đặt tên cho bé yêu

Chọn từ tốt đẹp để đặt tên cho bé yêu

Tử

Chuyên chỉ nam giới có học vấn, từ xưng hô đẹp. Như Vương Tử Nghĩa, Hoa Tử Lương, Dương Tử Vinh, Đỗ Tử Uyên, Nhiệm Tử Mỹ…

Từ chỉ người đi học, thường chỉ kẻ sĩ như Bàng Sĩ Nguyên, Lục Sĩ Long, Đặng Sĩ Tải, Lưu Sĩ Kỳ.

Suy nghĩ: Trình Tư Viễn, Trương Học Tư, Hình Thành Tư, Vu Tư Đắc…

Nghĩa

Hợp tình hợp lý: Như Thân Nghĩa Sơn, Dương Nghĩa Cử, Hoàng Nghĩa Chân, Lưu Trọng Nghĩa, Lưu Nghĩa Long, Sử Chính Đấu…

Sảnh

Cao Ngọc Sảnh, Vương Sảnh Như, Lý (xinh đẹp) Sảnh Vân. Chu Băng Sảng (ca sỹ hiện đại Trung Quốc), Âu Dương Dữ Sảnh (nghệ sĩ hiện đại nổi tiếng).

Hiếu

(Hiếu thuận) Vương Hiếu Tiên, Lý Hiếu Nhiên, Điền Hiếu Thuần, Lý Hiếu Tồn…

Dân

Chu Thế Dân, Viên Vĩ Dân, Vương Gia Dân,

Vĩnh

Lâu dài mãi mãi – Thôi Vĩnh Nguyên, Vương Vĩnh Cương, Giang Vĩnh Ninh, Lưu Vĩnh Thắng, Ngô Vĩnh Quý…

Nguyên

(mở đầu) Lý Nguyên Bá, Điền Liên Nguyên, Dương Văn Nguyên, Trần Nguyên Tài.

Dật

(phi thường) Trần Dật Phi, Trương Vân Dật, Trần Nhữ Dật.

(bắt đầu, ban đầu): Dương Bản Sơ, Lục Trí Sơ.

Thái

(lớn) Vương Thái Hòa, Ôn Thái Chân, Hàn Kinh Thái.

Phương

Chính trực – Lục Chính  Phương, Lý Quý Phương, Tưởng Khai Phương…

Tham khảo ứng dụng đặt tên cho con hay nhất tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời