Giới thiệu về cách ngũ cách họ tên

Cách ngũ cách họ tên dựa vào số nét chữ của họ tên và quy tắc nhất định. Cấu thành năm quan hệ số lý để quan sát ý nghĩa ẩn chứa trong họ tên. Đó là thiên cách, địa cách, nhân cách, ngoại cách và tổng cách. Chúng ta phải nhìn nhận họ tên ngũ cách một cách biện chứng, chắt lọc tinh hoa, loại bỏ những điều không cần thiết.

Giới thiệu về cách ngũ cách họ tên

Giới thiệu về cách ngũ cách họ tên

 

Năm quan hệ số lý trong cách ngũ cách họ tên là:

Thiên cách: Nếu là họ đơn, sẽ lấy số nét của họ cộng lại, chính là số lý thiên cách. Nếu là họ kép, thì cộng số nét của hai chữ họ tên là được.

Nhân cách: Người mang họ đơn sẽ lấy số nét của họ cộng với số nét của chữ đầu tiên trong tên. Chính là số lý nhân cách. Người mang họ phức thì thấy chữ cuối cùng của họ cộng với số nét của chữ đầu tiên trong tên.

Địa cách: Lấy số nét của tên cộng lại, tức là số lý địa cách. Nếu là tên đơn, lấy số nét của tên cộng lại thì được địa cách.

Ngoại cách: Lấy số nét thực tế của họ tên cộng lại với nhau. Ngoài ra, lấy họ đơn cộng 1, tên đơn cộng 1. Lại trừ đi số nét của số lý nhân cách. Chính là số lý ngoại cách.

Tổng cách: Cộng gộp số nét của họ tên là được (không tính số cộng thêm của họ đơn và tên đơn).

“Tên” trên đây chỉ bộ phận ngoài họ.

Tham khảo thêm bài viết Gợi ý những tên gọi ý nghĩa nhất cho con yêu tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời