Sự phân bố họ của người Việt Nam

Rất nhiều nền văn hóa cổ trên thế giới đã sớm co hẹp lại cùng với chủng tộc của mình. Còn văn hóa họ của chúng ta đã trải qua 4,5 nghìn năm để duy trì và phát triển. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về sự phân bố họ của người Việt Nam ta.

Sự phân bố họ của người Việt Nam

Sự phân bố họ của người Việt Nam

 

Họ của người Việt Nam lưu truyền trong lịch sử đa phần là liên tục và ổn định. Nó cho thấy dấu tích và vật chất di truyền sinh mệnh của văn hóa truyền thống biểu hiện bởi họ trong tiến trình lịch sử.

Chúng ta xưa nay có tập tục tụ cư cùng họ và liên kết với họ hàng để biên soạn gia phả. Hơn nữa phạm vi hôn nhân rất nhỏ, khu vực kết hôn tương đối cố định. Như vậy đã hình thành sự phân bố của đoàn người cùng họ. Sự phân bố họ chủ yếu phản ánh quy luật phân bố của đoàn người cùng họ. Họ của người Việt hoặc đoàn người cùng họ tồn tại hai trạng thái:

  • họ lớn
  • họ nhỏ

Hay:

  • họ thường gặp
  • họ ít gặp

100 họ thường gặp chỉ chiếm chưa tới 5% tổng số họ đã tập trung trên 85% số dân. Còn họ ít gặp chiếm trên 95% tổng số họ chỉ đại diện cho chưa tới 15% số dân.

Sự phân bố của 100 họ thường gặp phản ánh nhân tố chính cấu thành vật di truyền của tập thể người trên các khu vực. Quyết định quy mô di dân trong lịch sử và mức độ quan hệ họ hàng giữa các đoàn người. Còn đoàn người mang họ ít gặp thể hiện nét đặc sắc khu vực của họ và hiện tượng cách ly ở mức độ tương đối cao.

Hướng di cư chính của đoàn người cũng phản ánh hướng lưu động gen di truyền. Chúng ta luôn tồn tại hai tập thể Nam Bắc khác nhau về di truyền. Vì vậy nghiên cứu có thể trở thành phương thức quan trọng mới trong việc nghiên cứu nguồn gốc người Việt và quá trình tiến hóa vật chất di truyền phụ hệ.

Tham khảo thêm bài viết Gợi ý những cái tên dễ thương cho bé gái tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời